Sripathim pranipathyaham

Sri vakshankitha vakshasam

Sri ramodantham vakyasye

Srivalmiki parikeerthitham ||

Pura visravaso nama raja aseeth ||

Ravanam Manushath anyam |

Nirdevathve sathi Nidravathvam Kumbakarnaha |

Vibeeshanou vishnubakthim vivrunutha ||

Follow us on social networks Facebook, Twitter and Google+.